ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង


ក្រុមហ៊ុនហ្សិនហ្សិនធីហ្សិនតិចណូឡូជីខូអិលធីឌី។


ទំនាក់ទំនង៖ ហ្សូយ៉ាវ
ទូរស័ព្ទ៖+ ៨៦-៧៥៥២៩៩៧៤៧៥០
ទូរសារ៖ + ៨៦-៧៥៥-៨៦០៦៩០៦៣
អ៊ីមែល៖[email protected]
អាស័យដ្ឋានៈ ៣ / F, អគារ A1, តំបន់ឧស្សាហកម្មធានអានគូ, ស៊ីចាង, ស្រុកបាវអាន, ស្សឺន
គេហទំព័រ៖www.tizecollar.com

ផ្ញើរសំណួរ