ព័ត៌មាន

កអាវបណ្តុះបណ្តាលឆ្កែពីចម្ងាយថ្មីបំផុតត្រូវបានអនុម័តតេស្តអេស

2020-05-29

ក្រុមហ៊ុន TIZE ធ្វើរបាយការណ៍តេស្ត៍អេស។ អាយ។ សម្រាប់ឧបករណ៍បញ្ចូនឆ្កែពីចំងាយរៀងរាល់ឆ្នាំ

ទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកលក់រាយនិងអ្នកលក់