សំណួរគេសួរញឹកញាប់

តើ TIZE ឆ្កែប្រឆាំងនឹងកអាវកាក់សមនឹងសត្វឆ្កែទាំងអស់ទេ?

2020-06-03

កញ្ចប់បាក់ស្រោបនីមួយៗមានព្រំចំនួន ២ ឈុត៖ខ្លីជាង ១ យូរជាងនេះ

ឈុតខ្លីជាងមុនសម្រាប់ឆ្កែដែលមានសក់ខ្លី

ឈុតវែងសម្រាប់ឆ្កែសម្រាប់សក់វែង។

អាចផ្លាស់ប្តូរព្រំជាមួយមីនីស្ពេនន័រ