សំណួរគេសួរញឹកញាប់

តើការត្រួតត្រាឆ្កែរបស់សំបកឈើធ្វើដោយសំបកឆ្កែទេ?

2020-06-04

តើការត្រួតត្រាឆ្កែរបស់សំបកឈើធ្វើដោយសំបកឆ្កែទេ?

ត្រូវហើយកអាវបញ្ជាឆ្កែអាចទទួលបានកំរិតចាប់អារម្មណ៏ពី ១-៧ ដែលអាចធ្វើបានដោយបរិមាណសំបកផ្សេងៗគ្នារបស់ឆ្កែ។

កម្រិតទី ១ គឺមានភាពប្រែប្រួលទាបបំផុតប្រសិនបើការព្រុសរបស់សត្វឆ្កែគឺមានភាពធូររលុងអ្នកអាចប្រើកម្រិតនេះបាន

កម្រិតទី ៧ គឺមានភាពរសើបខ្ពស់បំផុតប្រសិនបើការព្រុសរបស់សត្វឆ្កែមានកំរិតទាបអ្នកអាចប្រើកម្រិតនេះបាន។